Wydział Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 

 

 

Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Pokój nr 109
Naczelnik Wydziału
Katarzyna Bielińska
tel. 58 679-65-03

Pokój nr 108
Inspektor Katarzyna Bromirska
Inspektor  Marzena Pranga-Cyman
tel. 58 679-65-60

Pokój nr 110
Inspektor Monika Kosińska
Inspektor Patrycja Treder
Podinspektor Alicja Spigarska
tel. 58 679-65-61

 


Podinspektor Monika Pajączkowska
Inspektor Ewelina Dawczyk

Pokój 06
Inspektor Katarzyna Krupa
tel. 58 679-65-31

Pokój 06A
Główny specjalista Anna Karpluk
Główny specjalista Jacek Gafka
tel. 58 679-65-32

 

Ewidencja działalności gospodarczej
Inspektor Jadwiga Czarnecka
Inspektor Paulina Labuda-Matea
tel. 58 679-65-11

Do zakresu działania Wydziału Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
należy w szczególności:

1/       opracowywanie programów gospodarczych i okresowych planów rozwoju miasta,

2/       organizowanie i prowadzenie banku danych statystycznych dotyczących działalności
           miasta dla potrzeb Rady i Burmistrza,

3/       prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez ekspertów opracowań
          problemowych dotyczących rozwoju miasta,

4/       prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i realizacja zadań gminy związanych
          z Krajowym Rejestrem Sądowym oraz współpraca z Zakładam Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem
          Statystycznym i Urzędami Skarbowymi,

5/       realizacja zadań związanych z udzielaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów
          alkoholowych,

6/       nadzór i koordynacja realizacji uchwał Rady w zakresie czasu pracy placówek handlowych,
          gastronomicznych i usługowych,

7/       prowadzenie spraw związanych z organizacją i utrzymaniem targowisk,

8/       prowadzenie spraw związanych z rozszerzaniem i zamykaniem cmentarzy komunalnych,
         nadzorowaniem ich funkcjonowania oraz ustalaniem opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego,

9/       prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem grobów wojennych i miejsc martyrologii
         obywateli Rzeczypospolitej,

10/   prowadzenie spraw związanych z tworzeniem jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw
        i związków komunalnych wykonujących działalność objętą zakresem działania wydziału,

11/   sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących
        działalność komunalną objętą zakresem działania wydziału,

12/   prowadzenie spraw związanych z gospodarką komunalnym zasobem mieszkaniowym  zgodnie
        z ustawą o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy  oraz zasadami określonymi przez Radę,

13/   prowadzenie spraw eksmisji i egzekucji dotyczących lokali mieszkalnych,

14/   prowadzenie spraw czynszów, dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego,

15/   prowadzenie spraw związanych z odraczaniem, umarzaniem i rozkładaniem na raty należności
        czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych,

16/   prowadzenie spraw nadbudów i adaptacji na cele mieszkalne pomieszczeń strychowych
        w budynkach miejskich zgodnie z przyjętymi   zasadami,

17/   prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na budynkach stanowiących
       własność lub współwłasność miasta,

18/   współpraca z Administracją Budynków Komunalnych i spółdzielniami mieszkaniowymi
       oraz zarządcami nieruchomości  w zakresie spraw mieszkaniowych,

19/   prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta we wspólnotach mieszkaniowych,

20/   prowadzenie spraw związanych z budową mieszkań przez Towarzystwa
       Budownictwa Społecznego,

21/   prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą - prawo
       ochrony środowiska, 

22/   prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem form ochrony przyrody
        zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,

23/   prowadzenie spraw usuwania drzew i krzewów z terenów stanowiących własność gminy,

24/   prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew
        i krzewów oraz ustalanie opłat z tego tytułu

25/   prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne
        usunięcie drzew i krzewów,

26/   prowadzenie spraw związanych z zaspakajaniem potrzeb miasta w zakresie zieleni komunalnej
        i małej architektury,                                                                                 

27/   prowadzenie spraw wynikających z ustawy o czystości i porządku w gminach, w tym
        gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz współpraca w tym zakresie ze Strażą  Miejską
       i innymi podmiotami,

28/   prowadzenie spraw związanych z rejestracją psów i prowadzenie stosownych ewidencji,

29/   współpraca z służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych
        i organizowania profilaktyki weterynaryjnej,

30/   realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,

31/   prowadzenie spraw związanych z wysypiskami i utylizacją odpadów komunalnych oraz realizacja
        zadań określonych ustawą o odpadach,

32/   realizacja zadań związanych z prowadzeniem zarobkowego przewozu osób,

33/   prowadzenie i aktualizacja publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających
        informacje o środowisku i jego ochronie, koordynacja działań w tym zakresie i współpraca z merytorycznymi
        wydziałami w związku z podawaniem do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu danych
        w wykazie oraz ich udostępnianiem zainteresowanym,

34/ prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dofinansowania  na przedsięwzięcia
       proekologiczne,

35/ prowadzenie spraw związanych z rozwojem i wspieraniem przedsiębiorczości na terenie miasta,

36/ prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn gry,
37/ koordynowanie działalności eksploatacyjnej służb miejskich,
38/ koordynowanie działań jednostek gospodarczych dla zapewnienia sprawnego przebiegu
      akcji zimowej,
39/ prowadzenie spraw związanych z usuwaniem śniegu, gołoledzi i piasku pozimowego,

40/ współdziałaniem z:

a/        Wydziałem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Wydziałem Spraw Obywatelskich
           i Urzędem Stanu Cywilnego w zakresie spraw lokalowych,

b/        Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem Geodezji Gospodarki Nieruchomościami
           i Rolnictwa, Wydziałem Inżynierii Miejskiej oraz Strażą Miejską w zakresie ochrony środowiska,

c/        Wydziałem Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Wydziałem
           Finansowo- Budżetowym w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji
           o podejmowaniu przez osoby fizyczne działalności gospodarczej,

d/       Wydziałem Finansowo-Budżetowym w zakresie przekazywania informacji
          o podjęciu działalności gospodarczej celem ustalenia zobowiązań podatkowych.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 6494
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nodzyńska
Czas wytworzenia: 2016-10-25 00:00:00
Czas publikacji: 2018-08-10 11:25:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak