Wydział Inżynierii Miejskiej 

 
 

Wydział Inżynierii Miejskiej 

Pokój nr 123

Naczelnik Wydziału
Katarzyna Głodkowska
Główny specjalista
Joanna Panek

tel. 58 679-65-66


Pokój nr 107

Inspektor Agnieszka Olszewska
Podinspektor Maria Lipiak
Inspektor Maciej Iłgowski
tel. 58 679-65-35

Pokój nr 121
Inspektor Grażyna Kalinowska
Podinspektor Piotr Bławat
tel. 58 679-65-42

Pokój nr 122
Inspektor  Grażyna Stoltman
Główny specjalista Robert Kamiński
tel. 58 679-65-20

 

Do właściwości Wydziału Inżynierii Miejskiej należy w szczególności:

1/      opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontowych w zakresie
         infrastruktury komunalnej, z wyłączeniem sieci kanalizacji deszczowej,
         sanitarnej i wodociągowej,

2/      opracowywanie programów i okresowych planów inwestycji miejskich,
         z wyłączeniem inwestycji w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej
         i wodociągowej,

3/      sporządzanie w ramach prac nad projektem budżetu, wieloletnich planów
         inwestycyjnych, nadzór nad ich realizacją oraz proponowanie zmian w ciągu
         roku budżetowego,

4/      prowadzenie spraw związanych z remontami i realizacją inwestycji miejskich,
         z wyłączeniem sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej,

5/      przygotowanie we współpracy z Referatem Zamówień Publicznych materiałów związanych 
         z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie remontów  i inwestycji miejskich,

6/      udzielanie merytorycznej pomocy miejskim jednostkom organizacyjnym w prowadzonych 
        przez nie remontach oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją tych remontów,

7/      koordynacja i kontrolowanie przebiegu inwestycji i remontów pod kątem zgodności
         z planowanym zakresem prac, terminowością oraz realizacją kosztów określonych zawartymi
         umowami

8/    uczestniczenie w odbiorach robót oraz przekazywanie zakończonych inwestycji
       użytkownikom,

9/    weryfikacja faktur oraz przedkładanie ich osobie uprawnionej do podjęcia decyzji
       o zapłacie,

10/  przekazywanie do Wydziału Finansowo – Budżetowego dokumentacji dotyczącej 
       zakończonych i odebranych inwestycji miejskich zgodnie z obowiązującymi przepisami,

11/  udział w przeglądach technicznych w okresie gwarancji,

12/  uzgadnianie nowoprojektowanej infrastruktury technicznej,

13/  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez zarządcę drogi zezwoleń
       na zajęcie pasa drogowego i ustalaniem  wysokości opłat z tego tytułu oraz wydawaniem
       zezwoleń  na korzystanie z dróg miejskich w sposób szczególny,

14/  prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na ekspozycję znaków
       reklamowych w pasie drogowym ulic,

15/  nadzorowanie i kontrolowanie obsługi lokalnej komunikacji zbiorowej oraz   
       wnioskowanie w sprawach lokalizacji przystanków, rozkładów jazdy SKM i ZKM,

16/  prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem miasta w energię elektryczną,
       ciepło i paliwo gazowe,

17/  planowanie i realizacja inwestycji i remontów w zakresie oświetlenia miejsc publicznych
       i dróg znajdujących się na terenie miasta,

18/  finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta

19/  prowadzenie spraw związanych z tworzeniem na terenie miasta parkingów do parkowania, 
       pojazdów, ustalania wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania,

20/  współdziałanie z jednostkami łączności publicznej,

21/  prowadzenie spraw związanych z budową i remontami pomników, obelisków i tablic 
      pamiątkowych,

22/  prowadzenie spraw związanych z realizacją na terenie miasta inwestycji i remontów
       w ramach inicjatyw lokalnych, w tym ich rejestracja i rozliczanie,
22a/ prowadzenie spraw inwestycji, remontów bieżących i kapitalnych oraz konserwacji budynku
       Urzędu we współpracy z Wydziałem Ogólno-Organizacyjnym,

23/  współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie budowy infrastruktury,

24/  współdziałanie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem Finansowo-Budżetowym,
       Wydziałem Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
      w  zakresie opracowywania projektu stanowiska Burmistrza w sprawie realizacji
      i finansowania zadań gminy w zakresie infrastruktury, wynikających z ustaleń projektu  
      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

25/  współdziałanie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem Geodezji,
       Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Wydziałem Finansowo – Budżetowym oraz Wydziałem
       Edukacji, Kultury i Sportu, Wydziałem Ogólno-Organizacyjnym, Wydziałem Polityki Gospodarczej
       Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Rozwoju Miasta w zakresie realizowanych
       inwestycji i remontów, w tym także realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych. 

 

Pokój nr 101

Kierownik Piotr Ślusarski
Podinspektor Kamila Bohdan
Inspektor Wawrzyniec Lenart
Podinspektor Mirosław Ceynowa

tel. 58 679-65-41
tel. 58 679-65-43

 

Do właściwości działającego w ramach Wydziału Inżynierii Miejskiej Referatu Inwestycji Drogowych
należy w szczególności:

 

1/      opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontowych i inwestycyjnych
          w zakresie dróg publicznych,

2/      prowadzenie metryk dróg, ulic, obiektów mostowych oraz ich bieżąca aktualizacja,

3/      prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przez organy miasta funkcji zarządcy
         dróg gminnych i powiatowych zgodnie ze stosownym porozumieniem,

4/      współpraca ze Starostą   i organami Policji w zakresie organizacji ruchu oraz  porządku
         i bezpieczeństwa na drogach,

5/      prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i remontami dróg gminnych
         i powiatowych oraz placów i mostów,

6/      prowadzenie spraw związanych z realizacją na terenie miasta inwestycji
         drogowych w ramach czynów społecznych,

7/      przygotowanie we współpracy z Referatem Zamówień Publicznych
         materiałów związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie
         remontów  i inwestycji dróg publicznych,

8/      koordynacja i kontrolowanie przebiegu inwestycji i remontów w zakresie dróg publicznych
         pod kątem zgodności z planowanym zakresem prac, terminowością oraz realizacją kosztów
         określonych zawartymi umowami w tym:

a/       weryfikacja faktur oraz przedkładanie ich osobie uprawnionej do podjęcia decyzji
          o zapłacie,

b/      przekazywanie do Wydziału Finansowo – Budżetowego dokumentacji dotyczącej zakończonych
         i odebranych inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

9/      uczestniczenie w odbiorach robót drogowych oraz przekazywanie zakończonych inwestycji
         użytkownikom,

10/  udział w przeglądach technicznych dróg w okresie gwarancji.

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 5282
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nodzyńska
Czas wytworzenia: 2016-02-23 12:25:52
Czas publikacji: 2019-01-09 09:17:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak