Wydział Finansowo-Budżetowy 

 

 

Wydział Finansowo-Budżetowy

 

Wydział Finansowo-Budżetowy
pok. 205, 206, 207, 208, 209, 214, 215, 216, 217

Pokój nr 206

Skarbnik Miasta
Celina Pałasz

Zastępca Skarbnika
Michalina Grzenkowicz
tel. 58 679-65-48

Pokój nr 215
Główny specjalista Judyta Niżyńska
Podinspektor Dominika Socha

tel. 58 679-65-75 Płace

 

Do właściwości Wydziału Finansowo – Budżetowego należy w szczególności:

1/      opracowywanie programów i prognoz finansowych dla miasta,

2/      sporządzanie projektu budżetu miasta zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
         o finansach publicznych i wskazówkami Rady,

3/      opracowywanie projektu planu finansowego zadań zleconych i powierzonych,

4/      przekazywanie wytycznych planowania budżetowego i wskaźników budżetowych komórkom
         organizacyjnym Urzędu i  miejskim jednostkom organizacyjnym,

5/      dokonywanie bieżących i okresowych kontroli, analiz i ocen wykonywania budżetu oraz
         przygotowywanie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny budżetowej i zachowania
         równowagi budżetowej,

6/      przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach zmian w budżecie i ewidencjonowanie
         tych zmian,

7/      sporządzanie dla potrzeb Rady, Burmistrza i Komisji okresowych informacji
        i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,

8/      organizowanie obiegu i kontroli dokumentów finansowych w sposób zapewniający właściwy
       i zgodny z zasadami dyscypliny budżetowej, przebieg operacji finansowych związanych
       z wykonywaniem budżetu,

9/      prowadzenie we współpracy z  merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu spraw związanych 
         z przekazywaniem lub przyjmowaniem środków finansowych na realizację zadań  związanych
         z zawieranymi przez miasto umowami i porozumieniami z organami administracji publicznej i innymi
         podmiotami, 

10/  współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi,

11/  przesyłanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwał z zakresu finansów publicznych oraz podatków
       i opłat, w ramach sprawowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową nadzoru,

12/  prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem przez miasto kredytów, pożyczek
       i emisji obligacji gminnych,

13/  prowadzenie rachuby płac Urzędu,

14/  prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
15/ przekazywanie do Wydziału Inżynierii Miejskiej danych niezbędnych do sporządzenia projektu stanowiska
      Burmistrza Miasta w sprawie sposobu realizacji i finansowania zadań gminy w zakresie infrastruktury
      wynikających z ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Referat Księgowości Budżetowej

Pokój nr 205

 
Inspektor Alicja Bisewska
Inspektor Edyta Plecke
Podinspektor Aneta Lasota
tel. 58 679-65-08

Pokój nr 208

Kierownik Referetu Księgowości Budżetowej
Mirela Kierszka-Pionk
Inspektor Marta Chmiel

tel. 58 679-65-29

Pokój nr 209

Inspektor Barbara Roman
Inspektor Justyna Kowalska


tel. 58 679-65-27

Pokój nr 216
Podinspektor Artur Klawa
Podinspektor Katarzyna Mateja

tel. 58 679-65-65


Do właściwości Referatu Księgowości Budżetowej należy w szczególności:

1/      przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,

2/      gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania,

3/      prowadzenie księgowości organu /gminy/ i jednostki /Urzędu/,

4/      sporządzanie dla Urzędu i Gminy:

a/ sprawozdań finansowych,

b/ sprawozdań budżetowych,

c/ sprawozdań w zakresie operacji finansowych,

d/ budżetu skonsolidowanego,

5/      prowadzenie księgowości podatkowej,

6/      prowadzenie ewidencji dochodów nieprzypisanych,

7/      prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń o charakterze pieniężnym, windykacja
         należności gminnych we współpracy z merytorycznymi Wydziałami
         i miejskimi jednostkami organizacyjnymi,

8/      wydawanie na podstawie posiadanych dokumentów zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach,

9/      prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem podatku VAT,

10/    prowadzenie ewidencji środków trwałych Urzędu i gminy oraz przeprowadzanie okresowych
         inwentaryzacji,

11/ prowadzenie spraw związanych z inkasem podatków i opłat lokalnych.


Referat Podatków i Opłat w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Pokój nr 214

Kierownik
Maria Duraj
tel. 58 679-65-26

Pokój nr 217

Inspektor Grażyna Helińska
Inspektor Aleksandra Mroczyńska
tel. 58 679-65-19

Pokój nr 207

Podnspektor Katarzyna Kalinowska
Inspektor Dorota Czaja
Podinspektor Wojciech Dorosz
tel. 58 679-65-14

Do właściwości Referatu Podatków i Opłat należy w szczególności:

1/      prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych, w tym zbieranie
         zeznań podatkowych w zakresie określonym w przepisach szczególnych, opracowywanie decyzji
         wymiarowych oraz prowadzenie kontroli w zakresie powszechności opodatkowania,

2/      przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach
         określonych w przepisach szczególnych,

3/      prowadzenie spraw związanych z odraczaniem, rozkładaniem na raty lub umarzaniem podatków
         i opłat w zakresie określonym w przepisach szczególnych,

4/      wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,

5/      prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz koordynacja
         działań w tym zakresie i współpraca z merytorycznymi Wydziałami,

6/      prowadzenie spraw związanych z administrowaniem opłatą skarbową,

7/      współdziałanie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem Geodezji, Gospodarki
         Nieruchomościami i Rolnictwa w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do ustalenia podatków
         i opłat lokalnych.

 

Liczba odwiedzin : 3632
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nodzyńska
Czas wytworzenia: 2004-02-05 17:05:54
Czas publikacji: 2018-08-10 11:26:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak