Wydział Finansowo-Budżetowy 

 
 

Wydział Finansowo-Budżetowy

 

Wydział Finansowo-Budżetowy
pok. 205, 206, 207, 208, 209, 214, 215, 216, 217

Pokój nr 206

Skarbnik Miasta
Celina Pałasz
tel. 58 679-65-48

 

Referat Planowania i Realizacji Budżetu

Pokój nr 206
Zastępca Skarbnika
Michalina Grzenkowicz
tel. 58 679-65-48

Pokój nr 216
Podinspektor Katarzyna Mateja
tel. 58 679-65-65

Do właściwości działających w ramach Wydziału Finansowo – Budżetowego:

A. Referatu Planowania i Realizacji Budżetu należy w szczególności:

1/       opracowywanie programów i prognoz finansowych dla miasta,

2/       współpraca w zakresie finansowym przy prowadzeniu działań związanych
          z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków krajowych oraz funduszy europejskich.

3/       przyjmowanie i sprawdzanie wniosków komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek
          organizacyjnych gminy, dotyczących planów dochodów i wydatków do projektu budżetu
          na kolejny rok kalendarzowy,

4/       sporządzanie projektu budżetu miasta zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
          o finansach publicznych i wskazówkami Rady,

5/       opracowywanie projektu planu finansowego zadań zleconych i powierzonych,

6/       przekazywanie wytycznych planowania budżetowego i wskaźników budżetowych
          komórkom organizacyjnym Urzędu i  miejskim jednostkom organizacyjnym,

7/       sporządzanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian,

8/       dokonywanie bieżących i okresowych kontroli, analiz i ocen wykonywania budżetu  
          oraz przygotowywanie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny budżetowej
          i zachowania równowagi budżetowej,

9/       przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach zmian w budżecie
          i ewidencjonowanie tych zmian,

10/   sporządzanie dla potrzeb Rady, Burmistrza i Komisji okresowych informacji
       i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,

11/   sporządzenie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian budżetu miasta
       wraz z załącznikami w programie finansowo-księgowym OTAGO oraz przekazywanie
       planów finansowych do jednostek organizacyjnych gminy.

12/   prowadzenie we współpracy z  merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu
        spraw związanych  z przekazywaniem lub przyjmowaniem środków finansowych na realizację zadań 
        związanych z zawieranymi przez miasto umowami i porozumieniami z organami administracji publicznej
        i innymi podmiotami, 

13/   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym uruchomienie środków

        finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta,

14/   współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, bankami oraz innymi instytucjami finansowymi,

15/   prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem przez miasto kredytów, pożyczek
        i emisji obligacji gminnych,

16/   przekazywanie do Wydziału Inżynierii Miejskiej danych niezbędnych do sporządzenia
        projektu stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie sposobu realizacji i finansowania zadań
        gminy w zakresie infrastruktury wynikających z ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania
        przestrzennego.

 

Referat Księgowości Budżetowej

Pokój nr 205
Inspektor Alicja Bisewska
Inspektor Magdalena Dettlaff
Podinspektor Aneta Lasota
tel. 58 679-65-08

Pokój nr 208

Kierownik Referetu Księgowości Budżetowej
Mirela Kierszka-Pionk
Inspektor Marta Chmiel
tel. 58 679-65-29

Pokój nr 209
Inspektor Barbara Roman
Inspektor Justyna Kowalska
tel. 58 679-65-27

Pokój nr 215
Główny specjalista Judyta Niżyńska
Podinspektor Dominika Socha
tel. 58 679-65-75 Płace

Pokój nr 216
Podinspektor Artur Klawa
tel. 58 679-65-65

 

B. Do właściwości Referatu Księgowości Budżetowej należy w szczególności

1/     wykonywanie obowiązków Głównego Księgowego Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2/     prowadzenie ksiąg rachunkowych dla budżetu Gminy  i Urzędu Miasta,

3/     prowadzenie księgowości podatkowej i prowadzenie ewidencji dochodów nieprzypisanych,

4/     prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń o charakterze pieniężnym,
        windykacja należności gminnych we współpracy z merytorycznymi Wydziałami
        i miejskimi jednostkami organizacyjnymi,

5/     prowadzenie spraw związanych z inkasem podatków i opłat lokalnych,

6/     prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczeniem podatku VAT,

7/     wydawanie na podstawie posiadanych dokumentów zaświadczeń o nie zaleganiu
        w podatkach,

8/     opracowywanie niezbędnych procedur związanych z właściwym prowadzeniem rachunkowości,
        w tym także obiegu dokumentów finansowych i dokonywanie wstępnej ich kontroli z planem
        finansowym oraz pod względem kompletności i rzetelności,

9/     prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

10/  prowadzenie rachuby płac Urzędu, w tym naliczanie, wypłacanie wynagrodzeń oraz wykonywanie
       obowiązku pobierania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na
       ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, i fundusz pracy, względnie inne obowiązujące narzuty,

11/  wydawanie zaświadczeń Rp-7 dla byłych pracowników Urzędu,

12/  sporządzanie deklaracji w zakresie rachuby płac i pochodnych,

13/  współpraca z Referatem Organizacyjnym w zakresie planowania i realizacji wydatków osobowych Urzędu,

14/  prowadzenie ewidencji księgowej i finansowej majątku trwałego Miasta,

15/  prowadzenie inwentarzowych ksiąg środków trwałych oraz wartości niematerialnych
       i prawnych, a także dokonywanie umorzeń w tym zakresie,

16/  zarządzanie przeprowadzania inwentaryzacji majątku trwałego i jej rozliczanie,

17/  sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,

18/  przechowywanie i należyte zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych
      oraz sprawozdań finansowych,

19/  przygotowanie na polecenie Głównego Księgowego, Skarbnika bądź jego zastępcy przelewów
      w obowiązującym elektronicznie systemie bankowym, a także terminowe przygotowanie przelewów
     związanych ze stałymi opłatami, kosztami w szczególności dotacji, składek i podatków,

20/  kontrola formalno – rachunkowa jednostkowych sprawozdań budżetowych
       i finansowych, składanych przez jednostki organizacyjne Miasta,

21/  sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu,

22/  sporządzanie zbiorczych i łącznych sprawozdań budżetowych i finansowych Miasta,

23/  współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi,

24/  zamawianie i wydawanie druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie ich ewidencji
      w księdze druków ścisłego zarachowania,

25/  zamawianie i wydawanie inkasentom opłaty targowej bloczków opłaty targowej, ich rozliczanie
      oraz sprawdzanie poprawności przedkładanych rachunków z tytułu przysługującej inkasentom prowizji.

 
C. Referat Podatków i Opłat w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Pokój nr 214

Kierownik
Maria Duraj
tel. 58 679-65-26

Pokój nr 217
Inspektor Grażyna Helińska
Inspektor Aleksandra Mroczyńska
tel. 58 679-65-19

Pokój nr 207
Podnspektor Katarzyna Kalinowska
Inspektor Dorota Czaja
Podinspektor Wojciech Dorosz
tel. 58 679-65-14

Do właściwości Referatu Podatków i Opłat należy w szczególności:

1/      prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych, w tym zbieranie
         zeznań podatkowych w zakresie określonym w przepisach szczególnych, opracowywanie decyzji
         wymiarowych oraz prowadzenie kontroli w zakresie powszechności opodatkowania,

2/      przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach
         określonych w przepisach szczególnych,

3/      prowadzenie spraw związanych z odraczaniem, rozkładaniem na raty lub umarzaniem podatków
         i opłat w zakresie określonym w przepisach szczególnych,

4/      wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,

5/      prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz koordynacja
         działań w tym zakresie i współpraca z merytorycznymi Wydziałami,

6/      prowadzenie spraw związanych z administrowaniem opłatą skarbową,

7/      współdziałanie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem Geodezji, Gospodarki
         Nieruchomościami i Rolnictwa w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do ustalenia podatków
         i opłat lokalnych.

 
Liczba odwiedzin : 4193
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nodzyńska
Czas wytworzenia: 2004-02-05 17:05:54
Czas publikacji: 2019-01-28 13:05:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak