Wydział Finansowo-Budżetowy 

 

 

Wydział Finansowo-Budżetowy

 

Wydział Finansowo-Budżetowy
pok. 205, 206, 207, 208, 209, 214, 215, 216, 217

Pokój nr 206

Skarbnik Miasta
Celina Pałasz

 

Pokój nr 215
Główny specjalista Judyta Niżyńska
Podinspektor Dominika Socha

tel. 58 679-65-75 Płace

Referat Planowania i Realizacji Budżetu

Pokój nr 206
Zastępca Skarbnika
Michalina Grzenkowicz
tel. 58 679-65-48

Pokój nr 216
Podinspektor Katarzyna Mateja
tel. 58 679-65-65

Do właściwości działających w ramach Wydziału Finansowo – Budżetowego:

A. Referatu Planowania i Realizacji Budżetu należy w szczególności:

1/       opracowywanie programów i prognoz finansowych dla miasta,

2/       współpraca w zakresie finansowym przy prowadzeniu działań związanych
          z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków krajowych oraz funduszy europejskich.

3/       przyjmowanie i sprawdzanie wniosków komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek
          organizacyjnych gminy, dotyczących planów dochodów i wydatków do projektu budżetu
          na kolejny rok kalendarzowy,

4/       sporządzanie projektu budżetu miasta zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
          o finansach publicznych i wskazówkami Rady,

5/       opracowywanie projektu planu finansowego zadań zleconych i powierzonych,

6/       przekazywanie wytycznych planowania budżetowego i wskaźników budżetowych
          komórkom organizacyjnym Urzędu i  miejskim jednostkom organizacyjnym,

7/       sporządzanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian,

8/       dokonywanie bieżących i okresowych kontroli, analiz i ocen wykonywania budżetu  
          oraz przygotowywanie wniosków zmierzających do poprawy dyscypliny budżetowej
          i zachowania równowagi budżetowej,

9/       przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach zmian w budżecie
          i ewidencjonowanie tych zmian,

10/   sporządzanie dla potrzeb Rady, Burmistrza i Komisji okresowych informacji
       i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu,

11/   sporządzenie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawie zmian budżetu miasta
       wraz z załącznikami w programie finansowo-księgowym OTAGO oraz przekazywanie
       planów finansowych do jednostek organizacyjnych gminy.

12/   prowadzenie we współpracy z  merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu
        spraw związanych  z przekazywaniem lub przyjmowaniem środków finansowych na realizację zadań 
        związanych z zawieranymi przez miasto umowami i porozumieniami z organami administracji publicznej
        i innymi podmiotami, 

13/   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym uruchomienie środków

        finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta,

14/   współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, bankami oraz innymi instytucjami finansowymi,

15/   prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem przez miasto kredytów, pożyczek
        i emisji obligacji gminnych,

16/   przekazywanie do Wydziału Inżynierii Miejskiej danych niezbędnych do sporządzenia
        projektu stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie sposobu realizacji i finansowania zadań
        gminy w zakresie infrastruktury wynikających z ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania
        przestrzennego.

 

Referat Księgowości Budżetowej

Pokój nr 205

 
Inspektor Alicja Bisewska
Podinspektor Aneta Lasota
tel. 58 679-65-08

Pokój nr 208

Kierownik Referetu Księgowości Budżetowej
Mirela Kierszka-Pionk

Inspektor Marta Chmiel

tel. 58 679-65-29

Pokój nr 209

Inspektor Barbara Roman
Inspektor Justyna Kowalska


tel. 58 679-65-27

Pokój nr 216
Podinspektor Artur Klawa

tel. 58 679-65-65

 

B. Do właściwości Referatu Księgowości Budżetowej należy w szczególności

1/     wykonywanie obowiązków Głównego Księgowego Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2/     prowadzenie ksiąg rachunkowych dla budżetu Gminy  i Urzędu Miasta,

3/     prowadzenie księgowości podatkowej i prowadzenie ewidencji dochodów nieprzypisanych,

4/     prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń o charakterze pieniężnym,
        windykacja należności gminnych we współpracy z merytorycznymi Wydziałami
        i miejskimi jednostkami organizacyjnymi,

5/     prowadzenie spraw związanych z inkasem podatków i opłat lokalnych,

6/     prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczeniem podatku VAT,

7/     wydawanie na podstawie posiadanych dokumentów zaświadczeń o nie zaleganiu
        w podatkach,

8/     opracowywanie niezbędnych procedur związanych z właściwym prowadzeniem rachunkowości,
        w tym także obiegu dokumentów finansowych i dokonywanie wstępnej ich kontroli z planem
        finansowym oraz pod względem kompletności i rzetelności,

9/     prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

10/  prowadzenie rachuby płac Urzędu, w tym naliczanie, wypłacanie wynagrodzeń oraz wykonywanie
       obowiązku pobierania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na
       ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, i fundusz pracy, względnie inne obowiązujące narzuty,

11/  wydawanie zaświadczeń Rp-7 dla byłych pracowników Urzędu,

12/  sporządzanie deklaracji w zakresie rachuby płac i pochodnych,

13/  współpraca z Referatem Organizacyjnym w zakresie planowania i realizacji wydatków osobowych Urzędu,

14/  prowadzenie ewidencji księgowej i finansowej majątku trwałego Miasta,

15/  prowadzenie inwentarzowych ksiąg środków trwałych oraz wartości niematerialnych
       i prawnych, a także dokonywanie umorzeń w tym zakresie,

16/  zarządzanie przeprowadzania inwentaryzacji majątku trwałego i jej rozliczanie,

17/  sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,

18/  przechowywanie i należyte zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych
      oraz sprawozdań finansowych,

19/  przygotowanie na polecenie Głównego Księgowego, Skarbnika bądź jego zastępcy przelewów
      w obowiązującym elektronicznie systemie bankowym, a także terminowe przygotowanie przelewów
     związanych ze stałymi opłatami, kosztami w szczególności dotacji, składek i podatków,

20/  kontrola formalno – rachunkowa jednostkowych sprawozdań budżetowych
       i finansowych, składanych przez jednostki organizacyjne Miasta,

21/  sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu,

22/  sporządzanie zbiorczych i łącznych sprawozdań budżetowych i finansowych Miasta,

23/  współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbami i Urzędami Skarbowymi,

24/  zamawianie i wydawanie druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie ich ewidencji
      w księdze druków ścisłego zarachowania,

25/  zamawianie i wydawanie inkasentom opłaty targowej bloczków opłaty targowej, ich rozliczanie
      oraz sprawdzanie poprawności przedkładanych rachunków z tytułu przysługującej inkasentom prowizji.

 
C. Referat Podatków i Opłat w Wydziale Finansowo-Budżetowym

Pokój nr 214

Kierownik
Maria Duraj
tel. 58 679-65-26

Pokój nr 217

Inspektor Grażyna Helińska
Inspektor Aleksandra Mroczyńska
tel. 58 679-65-19

Pokój nr 207

Podnspektor Katarzyna Kalinowska
Inspektor Dorota Czaja
Podinspektor Wojciech Dorosz
tel. 58 679-65-14

Do właściwości Referatu Podatków i Opłat należy w szczególności:

1/      prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych, w tym zbieranie
         zeznań podatkowych w zakresie określonym w przepisach szczególnych, opracowywanie decyzji
         wymiarowych oraz prowadzenie kontroli w zakresie powszechności opodatkowania,

2/      przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach
         określonych w przepisach szczególnych,

3/      prowadzenie spraw związanych z odraczaniem, rozkładaniem na raty lub umarzaniem podatków
         i opłat w zakresie określonym w przepisach szczególnych,

4/      wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych,

5/      prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz koordynacja
         działań w tym zakresie i współpraca z merytorycznymi Wydziałami,

6/      prowadzenie spraw związanych z administrowaniem opłatą skarbową,

7/      współdziałanie z Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem Geodezji, Gospodarki
         Nieruchomościami i Rolnictwa w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do ustalenia podatków
         i opłat lokalnych.

 

Liczba odwiedzin : 3903
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nodzyńska
Czas wytworzenia: 2004-02-05 17:05:54
Czas publikacji: 2019-01-11 13:32:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak