Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

 
 

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
pok.102, 103, 104, 105, 106

Pokój nr 104

Naczelnik Wydziału
Paweł Dąbrowski

tel.58 679-65-68


Pokój 102
Główny specjalista Rafał Kazior
Inspektor Andrzej Majkut
tel. 58 679-65-16

Pokój 103

Podinspektor Patrycja Szypulska
Inspektor Małgorzata Charkin

Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa należy w szczególności:

1/    planowanie i wnioskowanie potrzeb rzeczowych i finansowych na wykonanie robót,

2/    prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
       w tym w szczególności, nakładanie obowiązku dokonywania rekultywacji gruntów
       i prowadzenia kontroli w tym zakresie,

3/    prowadzenie spraw dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych,

4/    prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem ulic tablicami z ich nazwami,

5/    prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa,

6/    realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem spisów rolnych oraz corocznych
       badań statystycznych w zakresie rolnictwa,

7/    prowadzenie spraw związanych z wyborami do Izb Rolniczych,

8/    prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo wodne, 

9/    prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową, w tym wykonywanie zadań
       określonych art. 31a ustawy o samorządzie gminnym w części dotyczącej sporządzania
       projektu planu operacyjnego ochrony przed powodzią,

10/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,

11/ prowadzenie i aktualizacja publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających
      informacje o środowisku i jego ochronie w zakresie działania wydziału, ich publikacji i udostępnianie
      zainteresowanym oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej
      i Ochrony Środowiska,

12/ prowadzenie spraw związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem rolników zgodnie z ustawą
      o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
     Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

13/ prowadzenie spraw  dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
      wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,                                                                                   

14/ prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy prawo łowieckie,

15/ prowadzenia spraw związanych z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
      inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

16/  wydawanie warunków i uzgadnianie projektów w zakresie zagospodarowania wód opadowych,

17/  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, remontami, inwestycjami w zakresie sieci kanalizacji
       deszczowej, sanitarnej i wodociągowej,

18/ prowadzenie spraw związanych z zaspakajaniem potrzeb miasta w zakresie zaopatrzenia
      w wodę oraz usuwaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych,

19/ prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za szkody wynikające ze stanu infrastruktury
      w pasie drogowym dróg publicznych,

20/ administrowanie systemem programów e-mapy,

21/ koordynowanie spraw związanych z gospodarką wodami płynącymi oraz opadowo-roztopowymi,

22/ współdziałanie z:

-         Wydziałem Urbanistyki i Architektury, Wydziałem Finansowo-Budżetowym
           i Wydziałem Inżynierii Miejskiej w zakresie opracowywania stanowiska Burmistrza w sprawie
           sposobu realizacji i finansowania zadań gminy w zakresie infrastruktury, wynikających z ustaleń
           projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-         Wydziałem Inżynierii Miejskiej, Wydziałem Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej
           i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Urbanistyki i Architektury w zakresie realizacji inwestycji
           i remontów.

 

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami
Pokój  106
Kierownik
Joanna Jażdżewska-Reszka
Główny specjalista Kamila Jażdżewska
tel. 58 679-65-24

Pokój 105
Podinspektor Monika Grzenkowicz
Podinspektor Aleksandra Rutkowska
Inspektor Justyna Sinicka
tel. 58 679-65-34

 Pokój 102
Główny specjalista Jakub Mroczyński

tel. 58 679-65-16

  Do właściwości działającego w ramach Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami
  i Rolnictwa, Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1/      tworzenie zasobów nieruchomości na potrzeby miasta,

2/      prowadzenie spraw związanych z nabywaniem, sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie
         wieczyste nieruchomości, w tym mieszkań komunalnych,                                 

3/     organizowanie przetargów na nabycie i zbycie nieruchomości w zakresie działania Referatu,                                                                                                                                                  

4/      prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem gruntów gminnych i oddawaniem
         ich w trwały zarząd i użyczenie,

5/      prowadzenie spraw związanych z zamianą gruntów,

6/      prowadzenie spraw w zakresie wywłaszczania nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych
         nieruchomości oraz wykonywania prawa pierwokupu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
         przepisami prawnymi,

7/      prowadzenie spraw związanych z regulacją stanu prawnego gruntów miejskich,

8/      prowadzenie spraw związanych z ustalaniem cen gruntów, budynków i lokali oraz z
        aktualizacją cen gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i zarząd, celem naliczenia
        stosownych opłat,

9/     prowadzenie spraw związanych z odraczaniem, umarzaniem i rozkładaniem na raty
        należności w sprawach objętych zakresem działania Referatu,

10/  prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem prawa wieczystego użytkowania
       w prawo własności nieruchomości,

11/  gospodarowanie lokalami użytkowymi stanowiącymi własność komunalną zgodnie
       z zasadami ustalonymi przez Radę,

12/  prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności przesyłu,

13/  prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów,

14/  tworzenie Burmistrzowi warunków realizacji nadzoru właścicielskiego w stosunku do spółek
       komunalnych, w których Gmina Miejska Rumia posiada udziały oraz prowadzenie banku danych
      spółek prawa handlowego, w których Gmina Miejska Rumia posiada akcje
      i udziały, w szczególności:

-            prowadzenie spraw związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw komunalnych,

-            nadzorowanie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego miejskich jednostek gospodarczych,

-            prowadzenie ewidencji i przechowywanie dokumentacji spółek, w których miasto ma udziały lub akcje,

-            prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Burmistrza funkcji organu założycielskiego,
             akcjonariusza i udziałowca spółek prawa handlowego,

-            prowadzenie spraw związanych z nabyciem lub sprzedażą przez miasto akcji lub udziałów
             spółek prawa handlowego,

-            analiza materiałów przedkładanych przez spółki na zgromadzenia wspólników, opracowywanie
             w razie potrzeby stosownych opinii lub wniosków.

 Referat Geodezji

ul. Sobieskiego 5
budynek "Bałtykgazu"
Kierownik
Dorota Andrzejkowicz
Inspektor
Katarzyna Jankowska
Inspektor
Donata Pofelska
Podinspektor
Monika Sójka

tel. 58 679-65-06

 

Do właściwości działającego w ramach Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Referatu
Geodezji należy w szczególności:

 

1/      planowanie i wnioskowanie potrzeb rzeczowych i finansowych na wykonanie robót geodezyjnych,
         kartograficznych oraz na cele gospodarki gruntami,

2/      załatwianie spraw z zakresu scalania, rozgraniczeń i podziału nieruchomości,

3/      nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów,

4/      prowadzenie kontroli w terenie w zakresie numeracji porządkowej nieruchomości,                                                                                    

5/      prowadzenie  spraw  związanych z regulacją stanu prawnego gruntów pod drogami, które z mocy
         prawa przeszły na własność gminy,

6/      naliczanie opłat  adiacenckich,

7/      prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem i rozkładaniem na raty należności
         w sprawach objętych zakresem działania Referatu.  

8/      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji ustalających opłaty, o których mowa
         w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

9/      współdziałanie z:

-           Wydziałem Urbanistyki i Architektury,

-           Wydziałem Finansowo-Budżetowym w zakresie przekazywania informacji niezbędnych
            do ustalenia zobowiązań podatkowych,

-           Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej budynków.

 

 
Liczba odwiedzin : 5493
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Nodzyńska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Nodzyńska
Czas wytworzenia: 2016-11-03 00:00:00
Czas publikacji: 2019-01-09 09:28:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak