Przetarg na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową - Rumia, ul. Helska 

 

 

Burmistrz Miasta Rumi

ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Rumi, stanowiących własność Gminy Miejskiej Rumia:

 

I. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Helskiej, oznaczona jako działka nr 72/2 o powierzchni 838 m2, obręb 18, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00004041/4 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr VI/56/2011 z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską działka nr 72/2 leży w obszarze oznaczonym symbolem 13.M – co oznacza, że są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków do czterech mieszkań oraz usług nieuciążliwych jako funkcji towarzyszącej, w tym przedszkole w jednostce 12.M (działka nr 24).

   Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00004041/4 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 330.000.00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 33.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 3.300,00 zł.

 

II. Nieruchomość położona w Rumi przy ul. Helskiej, oznaczona jako działka nr 74/2 o powierzchni 844 m2, obręb 18, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00003454/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie.

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr VI/56/2011 z dnia 24.02.2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi dla terenu znajdującego się pomiędzy ulicami Gdańską, Dąbrowskiego, Piłsudskiego, Wybickiego, Derdowskiego, Gdyńską i Częstochowską działka nr 74/2 leży w obszarze oznaczonym symbolem 13.M – co oznacza, że są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem budynków do czterech mieszkań oraz usług nieuciążliwych jako funkcji towarzyszącej, w tym przedszkole w jednostce 12.M (działka nr 24). Na działce od strony ul. Poznańskiej znajduje się studzienka kanalizacyjna.

Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00003454/5 są wolne od wpisów i zobowiązań.

Cena wywoławcza 330.000.00 zł netto + 23% podatek VAT.

Wadium 33.000,00 zł – wnoszone w pieniądzu. Minimalne postąpienie 3.300,00 zł.

Pierwsze przetargi odbędą się według wyżej podanej kolejności

w dniu  25 maja 2018 roku od godziny 1200

w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100 w terminie do dnia 21 maja 2018 roku.

                Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją.

                 Przed przystąpieniem do przetargu komisja przetargowa stwierdzi wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy przetargu okażą dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych aktualny dokument, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej. Ponadto uczestnicy przetargu złożą pismo z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.   

                Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo współmałżonka potwierdzone notarialnie.

                Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek, przelewem na konto uczestnika przetargu.

                Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy, Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.          

                Gminie nie są znane warunki geologiczne i geotechniczne nieruchomości. Ustalony w drodze przetargu nabywca przedmiotowej nieruchomości będzie zobowiązany oświadczyć w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego, że zrzeka się wobec Gminy Miejskiej Rumia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu oraz, że zna i akceptuje stan zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.

                Nabycie gruntu przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278 t.j.). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

                Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.           

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Szczegółowe informacje o przetargu uzyskać można pod nr tel. 58/6796524 oraz w pokoju 106 Urzędu Miasta Rumi.

 

 

Rumia, 16.04.2018r.

 


Liczba odwiedzin : 76
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Rumi
Osoba wprowadzająca informację : Rafał Kazior
Osoba odpowiedzialna za informację : Rafał Kazior
Czas wytworzenia: 2018-04-17 13:29:14
Czas publikacji: 2018-04-17 13:29:14
Data przeniesienia do archiwum: 2018-05-25