http://bip.gov.pl

Urząd Miasta Rumi

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Wersja archiwalna
OGŁASZA NABÓR STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Rumia, dnia 10 grudzień 2008 r.

AK 1110-02-07-08                                                               

                                                                               

KIEROWNIK  MIEJSKIEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  RUMI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIKA  SOCJALNEGO

 

 

1. Wymagania niezbędne:

a)  dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,  

b)  dyplom wyższej szkoły na kierunku praca socjalna lub dyplom ukończenia wyższej szkoły o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego  na jednym z  kierunków:  pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia albo nauki o rodzinie,

c) o zatrudnienie mogą starać się również osoby, które do dnia 01.01.2008r. otrzymały dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny (ukończyły szkołę policealną publiczna lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej) (Art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej Dz.U.Nr 48 poz 320),

d) o zatrudnienie mogą starać się również:

 -  osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej tj. przed dniem 1 maja 2004r.  były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w ustawy z dnia           12 marca 2004r, zachowują prawa do wykonywania zawodu ( Art. 156 ust. 1,  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728),  

  -  osoby, które przed dniem 01 maja 2004r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, i nauki społeczne lub socjologia ( Art. 156 ust. 1a,  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728), 

  - osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia , politologia lub socjologia ( Art. 156 ust. 3,  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728), 

  - osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe licencjackie  na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia ( Art. 156 ust. 4,  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728), 

 - osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe magisterskie  na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia ( Art. 156 ust. 5,  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728).    

e)   mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego.,

f)   niekaralność,

2. Wymagania dodatkowe:

a)   umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

b)   umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   prowadzenie pracy socjalnej,

b)  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

c)  udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

d) pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

e) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

f) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

g)  skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

h)   przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji w celu udzielenia pomocy,

i)   opracowywanie i realizowanie kontraktów socjalnych,

j)  współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i  ograniczania patologii i skutków negatywnych  zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

k)    realizacja programów  mających na celu pozyskiwanie funduszy z dodatkowych źródeł, w tym ze środków unijnych,

l)     udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) kserokopie świadectw pracy,

d) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o  odbytych studiach),

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f) kwestionariusz osobowy,

 g) oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi, 84-230 Rumia, ul. Ślusarska  2, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego  w terminie do dnia  24.12.2008r. 

Zatrudnienie jest przewidziane od miesiąca stycznia  2009r.

 Umowa zostanie zawarta na czas próbny trzech miesięcy a po upływie tego okresu na czas określony jednego roku.

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.rumia.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, póz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

Po zakończonym naborze na wolne stanowisko, dokumenty rekrutacyjne osób nie zakwalifikowanych   nie będą odsyłane lecz ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

 

Podmiot udostępniającyUrząd Miasta Rumi
Ilość odwiedzin1364
Osoba wprowadzającaAndrzej Nejman
Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęAndrzej Nejman
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2008-12-11
Data ukazania się2008-12-11
Ostatnia zmiana2010-03-08
Data przeniesienia do archiwum2010-03-07
Pokaż rejestr zmian


Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia
Tel. 58 679 65 00
fax 58 679 65 17

loading...
Proszę czekać...