http://bip.gov.pl

Urząd Miasta Rumi

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Uchwała Nr X/90/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 roku
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Rumi

Uchwała Nr X/90/2003

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 24 kwietnia 2003 roku

 

 

w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Rumi.

 

 Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada wyraża zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Rumi.

 

§ 2

 

Nadaje się Młodzieżowej Radzie Miasta Rumi statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rumi.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

   Przewodniczący

Rady Miejskiej Rumi

 

 

 Józef Chmielewski

 

 

 

Załącznik do uchwały
Rady Miejskiej Rumi Nr X/90/2003
z dnia  24 kwietnia 2003 roku

 

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA RUMI

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

Statut niniejszy określa zasady działania, cele i zadania oraz organizację wewnętrzną Młodzieżowej Rady Miasta Rumi, zwanej dalej Radą.

 

§2

 

1. Rada jest niezależną politycznie, samorządową reprezentacją młodzieży miasta Rumi.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom ponadpodstawowych szkół w Rumi, bez względu na miejsce zamieszkania oraz młodzieży mającej stałe zamieszkanie w Rumi w wieku od 13 roku życia do 20 roku życia, bez względu na miejsce nauki, zatrudnienia, bądź zajęcie.
3. Bierne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom Rumi w wieku od ukończenia 13 roku życia do ukończenia 20 roku życia.
4. Siedzibą Rady jest Urząd Miasta Rumi.

 

§3

 

1. Rada może tworzyć związki oraz wchodzić w skład federacji na zasadach określonych w statutach tych organizacji.
2. Rada może współpracować z innymi organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

 

§4

 

1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele młodzieży wybrani w wyborach bezpośrednich.
2. Tryb i sposób wyboru precyzuje Ordynacja wyborcza, która jest załącznikiem do niniejszego statutu.
3. Kadencja Rady trwa 2 lata. Długość kadencji liczona jest od daty wyborów.

 

§5

 

1. Celem działania Rady jest:

 

1/ inspirowanie i czynne uczestnictwo we wszelkich działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia Rumi,
2/ zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji
 bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia,
3/ kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych,
4/ reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży wobec instytucji samorządowych i władz różnego szczebla,
5/ aktywizacja samorządów uczniowskich i współpraca z nimi,
6/ działanie na rzecz ochrony praw i godności ucznia,
7/ promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,
8/ działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych,
9/ organizowanie przez ludzi młodych pomocy charytatywnej.

 

2. Rada realizuje swoje cele poprzez:

 

1/ inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście, a w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu,
2/ opiniowanie projektów niektórych uchwał Rady Miasta Rumi, regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury, sportu i ochrony środowiska,
3/ udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia i swobód obywatelskich,
4/ nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami młodzieżowymi na terenie gminy, powiatu, regionu, kraju i zagranicy,
5/ organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla młodzieży oraz spotkań propagujących i realizujących cele Rady,
6/ koordynację i inspirację inicjatyw młodych ludzi,
7/ prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,
8/ organizowanie spotkań młodzieży i dzieci z przedstawicielami organizacji społecznych, kulturalnych i politycznych,
9/ współpracę z organizacjami, klubami i grupami, zrzeszającymi młodzież,
10/ współpracę z Radą Miejską Rumi, udział w posiedzeniach Rady i obradach komisji Rady Miejskiej z możliwością przedstawienia opinii,
11/ organizowanie różnorodnych tematycznie kursów, dyskusji i odczytów dla młodzieży.

 

II. Organy Rady

 

§6

 

1. Organami Rady są: Prezydium, Komisja Rewizyjna, Komisje stałe i doraźne.
2. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza, Skarbnika.
3. Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący, albo w jego zastępstwie jeden z Wiceprzewodniczących nie rzadziej niż przed każdą sesją Rady.

 

§7

 

Do zadań Prezydium należy w szczególności:
1/ przygotowanie projektów uchwał Rady,
2/ określenie sposobu wykonywania uchwał,
3/ realizacja uchwał Rady,
4/ opracowanie planów wydatków finansowych,
5/ wykonywanie budżetu,
6/ opracowywanie planów pracy Prezydium i Rady,
7/ dokonywanie okresowych ocen pracy radnych, a w razie uchybień zwracanie radnym uwagi.

 

§8

 

Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
1/ kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz,
2/ zwoływanie Sesji Rady, przygotowywanie porządku dziennego obrad, przewodniczenie obradom,
3/ składanie Radzie sprawozdań z działalności Rady i realizacji jej planów,
4/ wnioskowanie o odwołanie Członków Prezydium,
5/ czuwanie nad terminową realizacją planów pracy Rady.

 

§9

 

Do kompetencji Wiceprzewodniczących Rady należy:
1/ koordynacja działań Komisji Rady,
2/ w razie nieobecności Przewodniczącego kierowanie obradami Rady,
3/ koordynowanie współpracy z samorządami uczniowskimi.

 

§10

 

Do kompetencji Sekretarza należy:
1/ odpowiedzialność za całą dokumentację Rady,
2/ nadzorowanie sporządzanie protokołów z Sesji Rady, posiedzeń Prezydium i Komisji.

 

§11

 

Do kompetencji Skarbnika należy:
1/ prowadzenie działalności finansowej Rady,
2/ przygotowanie projektów budżetu do rozpatrzenia przez Prezydium i Radę,
3/ przygotowanie wniosków i wystąpień o środki budżetowe,
4/ składanie sprawozdań finansowych Radzie w imieniu prezydium.

 

§12

 

1. Rada wybiera Przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i Skarbnika bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 składu Rady w głosowaniu tajnym.
2. Członkowie Prezydium muszą zostać wybrani w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty ogłoszenia wyników wyborów.
3. Do Prezydium i Komisji Rewizyjnej nie mogą kandydować radni, którzy nie ukończyli 15 roku życia.

 

§13

 

1. Rada może odwołać Członka Prezydium lub cały skład Prezydium bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 składu Rady w głosowaniu tajnym jedynie na wniosek minimum 5 radnych.
2. Wniosek o odwołanie Członka Prezydium lub całego Prezydium Rada rozpatruje na Sesji następnej, zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od Sesji, na której zgłoszono wniosek, nie później jednak niż przed upływem miesiąca od dnia sesji.
3. Jeżeli wniosek o odwołanie Członka Prezydium lub całego Prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
4. Prezydium ustępującej kadencji pełni swoje obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.
5. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium. Na jego miejsce Rada wybiera nową osobę na najbliższej sesji.
6. Wybory na poszczególne stanowiska odbywają się. w kolejności określonej w §12,ust. 1, co oznacza, że kandydatów na kolejne stanowisko zgłasza się wówczas, gdy poprzednie stanowisko zostało  już obsadzone.

 

§14

 

1. Rada powołuje komisje stałe lub doraźne do pracy nad konkretnym tematem. Komisje Rady podejmują wszystkie przedsięwzięcia objęte zadaniami Rady.
2. W skład komisji mogą wchodzić osoby nie będące radnymi.
3. Komisje działają na posiedzeniach zwoływanych przez ich Przewodniczących w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
4. Na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej 2 członków komisji Przewodniczący komisji zobowiązany jest zwołać posiedzenie komisji.
5. W miarę potrzeb komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia. Decyzje w tej sprawie podejmują wspólnie Przewodniczący komisji.
6. O terminie i miejscu posiedzenia Przewodniczący powiadamia członków komisji co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
7. Skrócenie terminu, o którym mowa powyżej jest dopuszczalne w przypadku zwołania posiedzenia w trybie pilnym na wniosek Przewodniczącego Rady bądź za jego wiedzą.

 

§15

 

Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, do których zostały powołane, należy w szczególności:
1/ inicjowanie tematyki prac Rady,
2/ opiniowanie projektów uchwał Rady,
3/ występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
4/ ocena informacji i sprawozdań składanych przez Prezydium,
5/ składanie wniosków do Prezydium,
6/ rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych przez Radę, inne komisje i podmioty,
7/ analizowanie istotnych problemów mających znaczenie dla młodzieży miasta.

 

§16

 

1. Dla stałego kontrolowania całokształtu działalności Prezydium i poszczególnych Radnych Rada powołuje Komisję Rewizyjną. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności kontrola przestrzegania Statutu, wykonywania uchwał Rady i Prezydium oraz rozpatrywanie sporów wewnątrz Rady.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi co najmniej 3 radnych.
3. W pracach Komisji Rewizyjnej nie mogą uczestniczyć członkowie Prezydium.
4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Rady.
5. Komisja Rewizyjna opiniuje wnioski w sprawie odwołania członka Prezydium lub całego Prezydium.
6. Rada wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej spośród członków tej Komisji.
7. Rada może odwołać Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków na wniosek co najmniej 5 członków Rady w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
8. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.
9. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek o odwołanie radnego.

 

§17

 

1. Przewodniczący komisji kierują ich pracami i reprezentują je na zewnątrz.
2. Do głosowania w Komisjach stosuje się przepisy dotyczące głosowania w Radzie.
3. Członek komisji ma prawo zgłosić zdanie odrębne w stosunku do stanowiska komisji. Zdanie odrębne umieszcza się w sprawozdaniu.
4. Komisje obradujące wspólnie zajmują stanowisko zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu każdej z komisji.
5. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół w pisemnej formie.
6. Protokół obejmuje zapis przebiegu posiedzenia, zgłoszone wnioski i wyniki głosowania. Do sprawozdania dołącza się listę obecności członków komisji, listę gości, teksty podjętych stanowisk.
7. Protokół z posiedzenia komisji przyjmuje się na kolejnym posiedzeniu komisji.
8. Każda komisja przedstawia Radzie sprawozdanie ze swojej działalności przynajmniej raz w roku.
9. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia i podejmować współpracę z komisjami innych rad.

 

§18

 

1. Rada może powołać komisje doraźne.
2. Rada powołując taką komisję, określa cel, zakres i czas jej działania oraz skład osobowy.
3. Komisja doraźna ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, dla którego została powołana lub w terminie określonym w uchwale o jej powołaniu.
4. Ustalając skład komisji doraźnej Rada wybiera jej Przewodniczącego w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

 

III. Radni

 

§19

 

1. Rada składa się z 21 radnych, wybieranych przez młodzież w wyborach, przeprowadzanych zgodnie z ordynacją wyborczą.

 

§20

 

Radny obejmuje swoją funkcję po złożeniu ślubowania. Ślubowanie odbywa się w następujący sposób: po odczytaniu przez prowadzącego sesję  roty: “Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec młodzieży, strzec jej interesów, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Statutu”, wyczytani kolejno radni wstają i wypowiadają słowo: “Ślubuję”.

 

§21

 

Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu. Radny może być odwołany, jeżeli nie wywiązuje się on ze swoich obowiązków i nie przestrzega Statutu Rady. Radnego odwołuje Rada na wniosek Prezydium Rady lub 5 radnych, większością 2/3 głosów po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rewizyjną.

 

§22

 

Radny ma prawo do rezygnacji z zajmowanego stanowiska oraz zrzeczenia się mandatu w czasie trwania kadencji.

 

§23

 

Wolne miejsce w Radzie powinno być uzupełnione przez kandydata który w wyniku wyborów w danym okręgu wyborczym uzyskał kolejne miejsce na liście.

 

§24

 

Prawa Radnego:
1/ czynne i bierne prawo wyborcze do organów Rady,
2/ zgłaszania postulatów i inicjatyw,
3/ składania interpelacji w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady,
4/ uczestniczenia w pracach przez siebie wybranych komisji,
5/ uzyskania informacji dotyczącej prac Rady,
6/ domagania się wniesienia pod obrady sesji, spraw które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg wyborców.

 

§25

 

Obowiązki Radnego:
1/ przestrzeganie Statutu i uchwał Rady,
2/ udziału w realizacji celów Rady,
3/ uczestniczenia w sesjach Rady, zebraniach roboczych i pracach komisji, do których został wybrany,
4/ informowania swoich wyborców o działalności Rady,
5/ przedstawiania wniosków swoich wyborców na sesjach Rady,
6/ przedłożenia usprawiedliwienia Prezydium Rady w razie nieobecności na posiedzeniu Rady w terminie nie dłuższym niż 7 dni,
7/ powiadomienia o zmianie miejsca nauki i zamieszkania Przewodniczącego Rady.

 

IV. Tryb obrad Rady

 

§26

 

1. Pierwszą sesję Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi, bądź jeden z Wiceprzewodniczących.
2. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
3. Sesje mogą mieć charakter uroczysty i tematyczny.

 

§27

 

Sesje zwyczajne zwołuje się w ilości potrzebnej do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§28

 

1. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, proponując porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.
2. O terminie, porządku i miejscu obrad Rady powiadamia się jej członków najpóźniej na pięć dni przed terminem obrad, wysyłając zawiadomienia, projekt porządku obrad oraz   w miarę możliwości projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji wyznaczając nowy termin jej odbycia.
3. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
4. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły „Otwieram Sesję Młodzieżowej Rady Miasta Rumi”.
5. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
6. W przypadku braku quorum Przewodniczący przerywa obrady i wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.
7. Radny, Burmistrz lub jego Zastępca może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad lub jego zmianę.

 

§ 29

 

1. Sesje nadzwyczajne zwoływane są przez Przewodniczącego Rady, albo na wniosek Burmistrza Rumi, Prezydium, albo co najmniej 5 radnych.
2. Sesje nadzwyczajne poświęcone są sprawom pilnym, wymagającym niezwłocznego rozstrzygnięcia. Zwołuje się je nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku o ich zwołanie. Przewodniczący niezwłocznie powiadamia radnych o terminie i projekcie porządku obrad sesji. Jeśli o w/w sprawach powiadamia się w czasie sesji Rady, obecnych na sesji radnych uważa się za powiadomionych.
3. Sesja nadzwyczajna Rady może mieć charakter uroczysty, wiązać się z obchodami świąt ważnych z punktu widzenia historii państwa lub miasta. W czasie uroczystej sesji można pominąć w porządku obrad niektóre sprawy proceduralne, a wprowadzić akcenty uroczyste np. wręczenie odznaczeń, uchwalenie rezolucji, złożenie kwiatów, itp.

 

§30

 

Sesje są jawne, co oznacza, że podczas obrad na sali może być publiczność. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący Rady podaje do wiadomości publicznej.

 

§31

 

Rada może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy liczby radnych (quorum).

 

§32

 

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, prowadzi je według uchwalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Po stwierdzeniu, że Rada może prawomocnie obradować, Przewodniczący przedstawia Radzie do uchwalenia projekt porządku obrad oraz przyjmuje wnioski w tej sprawie i wnioski o charakterze formalnym.
3. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń, może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.
4. Przewodniczący może czynić uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień na Sesji.
5. Jeżeli temat, sposób wystąpienia, albo zachowania radnego zakłócają porządek obrad, Przewodniczący przywołuje radnego do porządku, a w skrajnych przypadkach może mu odebrać głos, nakazując odnotowanie tego w protokóle.
6. W każdym momencie Sesji, Przewodniczący udziela głosu radnym dla zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym, którego przedmiotem  mogą być ponadto sprawy: -odroczenia dyskusji i skreślenia danego tematu z porządku obrad;  zakończenia dyskusji i przystąpienia do podjęcia uchwały; -zamknięcia listy mówców; -stwierdzenia quorum; -naruszenia Statutu lub regulaminu w toku prac Rady.
7. Przewodniczący poddaje wniosek o charakterze formalnym pod głosowanie po wysłuchaniu dwóch głosów za i dwóch przeciw. Rada decyduje w tych sprawach zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
8. W porządku obrad każdej Sesji, z wyjątkiem uroczystych, przewiduje się również wolne wnioski i zapytania, składane przez młodzież miasta Rumi. Przez „wolne wnioski i zapytania” należy rozumieć: uwagi, spostrzeżenia, propozycje i pomysły dotyczące funkcjonowania Rady i stanowiące ofertę zgłaszającego do wykorzystania przez Radę.
9. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący samorządów szkolnych mają prawo zabierania głosu na równi z radnymi.
10. Przewodniczący może udzielić głosu osobom nie będącym radnymi po uprzednim zgłoszeniu się tych osób do listy mówców.
11. Przewodniczący może nakazać opuszczenia sali obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek bądź uchybiają powadze Sesji Rady.
12. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy Sesję wypowiadając formułę          „ Zamykam Sesję Młodzieżowej Rady Miasta Rumia".
13. Sesję są protokołowane przez osobę zaproponowaną przez Przewodniczącego.
14. Protokół jest urzędowym zapisem przebiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty podjętych przez Radę uchwał i złożonych interpelacji.
15. Protokół z każdej Sesji wykłada się do wglądu i ewentualnych uzupełnień na następnej Sesji. Wnioski w sprawach poprawek i uzupełnień protokołu składa się Przewodniczącemu Rady. Radni, których wnioski nie zostały uwzględnione mogą przedstawić je na sesji do rozstrzygnięcia Radzie.

 

§33

 

1. Rada na sesji podejmuje uchwały, wyraża stanowiska i opinie. W uchwałach, Rada rozstrzyga o sposobie rozwiązania spraw będących przedmiotem obrad.
2. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów z wyjątkiem: - uchwał o charakterze proceduralnym; -uchwał podejmowanych w wyniku rozpatrzenia sprawozdań lub informacji związanych z realizacją uchwał Rady, które mogą być odnotowane w protokole Sesji.

 

§34

 

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały (inicjatywa uchwałodawcza) mogą występować: Przewodniczący Rady, Prezydium Rady, Komisje, Burmistrz Miasta Rumi, co najmniej 5 radnych.
2. Z wnioskiem o wykonanie inicjatywy uchwałodawczej w Radzie, w sprawach dotyczących młodzieży, może występować do podmiotów wymienionych w ust.1 każdy mieszkaniec Rumi.
3. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę, a także projekty uchwał przedstawia Radzie wraz z uzasadnieniem wnioskodawca lub Przewodniczący Rady.
4. Przewodniczący obrad przed poddaniem uchwały, wniosku lub opinii pod głosowanie precyzuje i ogłasza radnym proponowaną treść tak, aby nie budziła ona wątpliwości.
5. Jeśli inicjatywa podjęcia uchwały lub konkretny projekt zostały zgłoszone w trakcie obrad Sesji, Rada może przystąpić do jej uchwalenia bądź odesłać ją do opracowania Prezydium lub Komisjom.
6. Projekt uchwały powinien zawierać: datę, tytuł – przedmiot uchwały, podstawę prawną, jasną i jednoznaczną treść, termin wejścia w życie, uzasadnienie.
7. W protokóle obrad sesji odnotowuje się wynik głosowania uchwały, a także poprawek do niej, jeśli były zgłoszone.

 

§35

 

1. Uchwały opatruje się numerem uwzględniając: numer sesji, kolejny numer uchwały i rok jej podjęcia.
2. Numer sesji oznacza się cyfrą rzymską, numer podjętej uchwały i ostatnie cyfry roku, cyframi arabskimi.
3. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący w zależności od tego kto przewodniczy obradom.

 

§36

 

1. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.
2. Głosowanie może być jawne lub tajne. W sytuacjach kiedy nie ma określonego trybu głosowania, Rada podejmuje uchwałę w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Szczególną odmianą głosowania jawnego jest głosowanie imienne, w przypadku którego odnotowuje się w protokóle sposób głosowania poszczególnych radnych.
3. Zwykła większość głosów oznacza, że „za” projektem uchwały opowiedziało się więcej radnych niż „przeciw” projektowi. Głosy wstrzymujące się nie wpływają na wynik głosowania.
4. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
5. Bezwzględna większość głosów oznacza, że na prawomocnie obradującej sesji więcej niż połowa radnych opowiedziała się „za” projektem uchwały.
6. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku głosowania w sprawach personalnych tj. wyboru bądź odwołania Członków Prezydium oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. W głosowaniu tajnym radni głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady. Za głosy oddane uznaje się kartki, na których radni głosowali w sposób zgodny z ustalonymi zasadami.
8. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na Sesji spośród radnych komisja skrutacyjna z przewodniczącym wyłonionym z jej składu.
9. Wyniki głosowania zawsze odnotowuje się w protokole Sesji.
10. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący zamyka listę i zarządza wybory dopiero po wyrażeniu zgody na kandydowanie przez zgłoszone osoby.

 

V. Budżet Rady

 

§37

 

Środki zapewniające realizację celów statutowych pochodzą z:
1/ dotacji Rady Miasta Rumi,
2/ darowizn,
3/ własnych przedsięwzięć dochodowych Rady.

 

§38

 

1. Rada występuje do Burmistrza Miasta Rumi o przyznanie środków w budżecie miasta Rumi zgodnie z procedurą właściwą do uchwalania budżetu. W swoim wniosku przedstawia cele i zadania, które zamierza zrealizować oraz preliminarz wydatków.

Podmiot udostępniającyUrząd Miasta Rumi
Ilość odwiedzin1344
Osoba wprowadzająca 
Osoba odpowiedzialna za informacjęAdministrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Data utworzenia2004-09-22
Data ukazania się2004-09-22
Ostatnia zmiana2006-11-28
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7 84-230 Rumia
Tel. 58 679 65 00
fax 58 679 65 17

loading...
Proszę czekać...